การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “การอธิบายเรื่องคูจะ”

Free

ท้องทุ่งโดยรอบต้นโคะตัน

  • Required Time 10 min
  • Capacity 25 people

คูจะ (กระท่อมล่าสัตว์) เป็นกระท่อมที่สร้างขึ้นอย่างง่าย ๆ เพื่อพักแรม หุงหาอาหาร และให้ความอบอุ่นเมื่อขึ้นภูเขาไปล่าสัตว์
จะมีการแนะนำวัตถุดิบและวิธีสร้างคูจะซึ่งสร้างด้วยต้นเฟอร์ซาคาลิน

Required Time 10 min
Capacity 25 people
Time
11/1-3/31
Weekdays
  1. 11:20am
  2. 2:40pm
11/1-3/31
Weekends and National Holidays
  1. 11:20am
  2. 2:40pm
Fee
Age Limit
How to take part Go directly to venue
Available languages
Notes / Items to bring Canceled in severe weather conditions.
PAGE TOP