การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “แนะนำข้อมูลต้นไม้โคะตัน” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)

Free

บริเวณรอบอุโปะโปย

  • Required Time 60 minutes
  • Capacity 8 people

ชื่นชมพรรณไม้ประมาณ 10 สายพันธุ์ที่บานสะพรั่งขณะเยี่ย มชมสถานที่แนะนำ ไปพร้อมกันกับการแนะนำเรื่องราว และวิธีการใช้พืชพันธุ์ที่เกี่ ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย พิธีกรรม และอื่น ๆ

Required Time 60 minutes
Capacity 8 people
Time
4/1-10/31
Every Day
  1. 10:00am
  2. 3:00pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Refer to the official Upopoy website for details.
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Elementary school students and above (ages 6 and over) (Elementary school students (ages 6 to 12) must be accompanied by a guardian.)
Held in light rain, canceled in severe weather.
PAGE TOP