บริเวณรอบอุโปะโปย

    • การดำเนินชีวิตของเรา

    การแนะนำพืชพันธุ์และการดำเนินชีวิต “แนะนำข้อมูลต้นไม้โคะตัน” 《จำเป็นต้องจองล่วงหน้า》(4/1-10/31)

    • บริเวณรอบอุโปะโปย

    ชื่นชมพรรณไม้ประมาณ 10 สายพันธุ์ที่บานสะพรั่งขณะเยี่ย มชมสถานที่แนะนำ ไปพร้อมกันกับการแนะนำเรื่องราว และวิธีการใช้พืชพันธุ์ที่เกี่ ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย พิธีกรรม และอื่น ๆ

PAGE TOP