ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)

Free

โคะตัน

  • Required Time 15 นาที
  • Capacity 42 คน

สามารถนั่งล้อมรอบเตาไฟและสัมผัสโลกของวรรณกรรมมุขปาฐะที่น่าสนใจ เช่น นิทานเพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวันได้

Required Time 15 นาที
Capacity 42 คน
Time
4/1-10/31
  1. 11:00
  2. 14:00
Fee Free (included in admission)
How to take part มาสถานที่โดยตรง
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring ข อ ส ง ว น สิท ธิก า รปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกระหว่างแสดง
PAGE TOP